Uslovi korištenja platforme Doniraj.ba

Uslovi korištenja na platformi Doniraj.ba predstavljaju „Sporazum“ po kojem se regulišu uslovi prikupljanja donacija, administriranja donacija i provizije između Vas i administratora platforme, odnosno Fondacije tuzlanske zajednice sa ID brojem br. 4209601750008. Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu FTZ) je registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH 45/02 u Federalnom Ministarstvu pravde u Sarajevu pod rednim brojem 04-05-2-724/03 u junu 2003. godine. Fondacija tuzlanske zajednice ima sjedište u Tuzli na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla a djeluje na području cijele BiH.

U skladu sa svojom misijom, Fondacija se bavi prikupljanjem sredstava i distribucijom donacija za razvoj civilnog sektora i implementaciju projekata za dobrobit zajednice i BiH društva. Platforma za on-line doniranje predstavlja jedan od alata koje Fondacija tuzlanske zajednice koristi za implementaciju ove misije.

Ovi Uslovi korištenja uređuju uslove saradnje između Fondacije tuzlanske zajednice i organizacija civilnog društva (OCD) koje žele prikupljati sredstva putem platforme doniraj.ba. Ovi Uslovi korištenja postaju pravosnažni tek nakon što FTZ potvrdi kandidovani projekat za prikupljanje donacija od strane OCD i isti objavi na platformi doniraj.ba.

Registracija

Svaka OCD koja je registrovana i zakonski posluje na području Bosne i Hercegovine, ima pravo da pošalje zahtjev za korištenje platforme doniraj.ba, putem on line forme koja se nalazi na ovoj platformi. OCD treba da popuni dva zahtjeva i to jedan koji se odnosi na identifikaciju OCD-a i drugi koji se odnosi na projekat za koji OCD želi prikupljati sredstva putem platforme doniraj.ba.

Nakon što je uspješno završen proces prijavljivanja, bićete smatrani "korisnikom sa zahtjevom", a vaša aplikacija će zvanično biti potvrđena od strane FTZ-a, čime ćete postati zvanični korisnik platforme doniraj.ba. Obavijest o prihvatanju Vašeg zahtjeva će Vam biti dostavljena putem elektronske pošte. FTZ zadržava pravo ličnog kontakta sa OCD-om koja je popunila prijavu, kako bi provjerila vjerodostojnost unesenih podataka. U testnoj fazi razvoja platforme, korisnici neće imati mogućnost samostalnih promjena postavljenih informacija o organizaciji ili projektu, nego će ove promjene vršiti administrator.

Sve donacije koje budu napravljene putem platforme doniraj.ba FTZ zaprima na svoj bankovni račun, a ne na račun OCD-a koja je korisnik platforme doniraj.ba. Pri davanju donacije, donatori mogu odabrati koji projekat i koju organizaciju žele podržati i ne postoji način prisile za doniranje sredstava.

Po završetku procesa prijave organizacije i projekta za koji se prikupljaju sredstva, predviđena je opcija prihvatanja Uslova korištenja platforme doniraj.ba. Nakon odabira opcije „prihvaćam“ Uslova korištenja, korisnik platforme prihvaća sljedeće:

-FTZ zadržava potpunu kontrolu nad svim zaprimljenim donacijama putem platforme doniraj.ba.

-FTZ se obavezuje da će sve prikupljene donacije na ime korisnika platforme i njegovog projekta, doznačiti na račun OCD-a, nakon obračuna svojih naknada.

-Prenos sredstava na račun OCD-a će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora sa OCD-a i dostavljanjem zahtjeva za prenos sredstava od strane OCD-a.

-OCD kojoj FTZ doznači sredstva zaprimljena u njenu korist putem doniraj.ba platforme, ima obavezu da dostavi narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava, kako bi FTZ mogla iste predočiti finansijskog reviziji. U slučaju da ovi izvještaji izostanu, FTZ će tražiti povrat doznačenih sredstava.

-FTZ zadržava pravo da usmjeri prikupljene donacije u vlastite fondove u slučaju da OCD nije dostavila tačne informacije o svom bankovnom računu, a u razumnom vremenskom roku i nakon što su poslane najmanje dvije elektronske pošte upozorenja prema OCD da ažurira ili pruži validne informacije o bankovnom računu.

-FTZ zadržava pravo da ukloni OCD sa platforme u svakom momentu, u slučaju da sazna da je djelovanje OCD suprotno važećim zakonima u BiH;

-FTZ zadržava pravo da odbije i vrati uplaćenu donaciju donatoru u slučaju da postoji opravdana sumnja ili da se dokaže da se radi o finansijskim malverzacijama i/ili nezakonitim radnjama za račun i u korist nekog od korisnika platforme;

-FTZ zadržava pravo da, bez ikakvog obrazloženja, odbije bilo koju prijavu, prekine doznaku doniranih sredstava, odbije ili suspenduje OCD ili pojedine projekte sa platforme, iz bilo kojeg razloga za koji smatra i/ili se dokaže da je suprotan Zakonu ili da može ugroziti kredibilitet FTZ-a i ugroziti povjerenje donatora.

-FTZ zadržava pravo da najmanje dvije godine nakon zaključivanja Ugovora sa OCD, će preduzeti sve raspoložive radnje za provjeru ili ponovno provjeravanje identiteta i ciljeva OCD-a.

Naknade

FTZ će za svoje administrativne usluge i troškove održavanja platforme doniraj.ba obračunati minimalne naknade čija je visina usklađena sa njenom neprofitnom misijom, Statutom i realno nastalim troškovima tokom pružanja usluga upravljanja platformomom doniraj.ba. FTZ zadržava pravo promjene naknade za donaciju, kao i mogućnost uvođenja nove naknade o čemu će OCD blagovremeno biti obavještena.

Obaveze administratora platforme doniraj.ba (FTZ)

-FTZ će savjesno upravljati platformom doniraj.ba i svim zaprimljenim donacijama putem platforme doniraj.ba.

-FTZ će zaprimati donacije putem platforme u korist vlastitih projekata i fondova, te u korist projekata koje je postavila na platformu doniraj.ba na zahtjeve i u dogovoru sa OCD.

-FTZ će osigurati uslove da svaka donacija, koju donator usmjeri putem platforme doniraj.ba za podršku konkretnom projektu ili OCD-u, će biti proslijeđena onome kome je ista i uplaćena.

-Primljene donacije u korist drugih OCD-a, FTZ će isplatiti u iznosu koji dospije na račun FTZ-a od strane donatora, umanjenom za iznose FTZ naknada i nakon što OCD dosegne (traženi iznos za projekat) minimalan iznos od 500 KM prikupljenih donacija u korist svog projekta. Uplata sredstava na račun OCD-a će biti izvršena nakon pismenog zahtjeva dostavljenog od strane OCD-a.FTZ neće zaračunati kamatu na iznose koje FTZ čuva na svom računu;

-FTZ će uraditi sve kako bi osigurala zaštitu podataka i privatnost svojih donatora. Iz tog razloga, fizičke iil elektronske adrese donatora, te ostali lični podaci neće biti dostupni za javnost. FTZ će, međutim, prikazati imena i prezimena donatora u publikacijama i posebno u godišnje izvještaju FTZ, osim ako donator ne zahtjeva drugačije.

Obaveze i odgovornosti OCD koja koristi usluge doniraj.ba

-OCD je odgovorna da sadržaj koji objavljuje na platofrmi doniraj.ba nije lažan, pogrešan, netačan ili krši bilo koji Zakon ili će prekršiti bilo koji prava intelektualne svojine treće strane ili krše bilo koje pravo ili dužnost prema trećem licu;

-OCD je odgovorna za sve informacije i detalje koje je dala o sebi i svom projektu i isti moraju biti tačni i na vrijeme ažurirani;

-OCD je dužna da poštuje Zakone BiH i Statut FTZ-a.

-Sva doznačena sredstva na svoj račun, OCD će koristiti samo za navedeni projekat i u skladu sa opisom projekta koji je OCD objavila na platformi ili kako je navedeno u pismenom prijedlogu koji je podnesen FTZ.

-Upravljanje donacijama koje FTZ doznači na račun OCD-a, a koje su prikupljene putem platforme doniraj.ba, je isključiva odgovornost OCD;

-Sve primljene donacije, OCD mora iskoristiti u roku od dvije godine od dana prijema takvih donacija;

-OCD je dužna da dostavi narativni i finansijski izvještaj o iskorištenim novčanim sredstvima koja su prikupljena putem platforme doniraj.ba i prebačena na OCD račun. U slučaju da se ispostavi da je OCD ipak zloupotrijebila prikupljena sredstva, nadležan je Sud u Tuzli;

-Svaka stvarna ili pokušana upotreba platforme doniraj.ba od strane OCD, a koja je u suprotnosti sa ovim Uslovima korištenja može dovesti do krivičnog i / ili građanskog gonjenja.

-FTZ zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, pregleda, prati i / ili evidentira bilo koju informaciju koja se odnosi na upotrebu platforme od strane OCD, bez prethodnog obavještenja ili dozvole od strane OCD. FTZ može dijeliti sve korisničke informacije koje dobije od OCD za sprovođenje Zakona u vezi sa bilo kojim istragom ili gonjenjem o eventualnim kriminalnim ili nezakonitim aktivnostima. FTZ će takođe otkriti korisničke informacije koje budu zahtjevane bilo kojim sudskim procesom.

Dodatne obaveze za OCD koje primaju sredstva od FTZ

OCD koja primi donaciju od FTZ se slaže da će odmah obavijestiti FTZ o:

-promjeni statusa OCD u vezi odluke o oslobođanju od plaćanja poreza ili dobijanja statusa organizacije od javnog interesa ili slično (ako je primjenjivo);

-promjeni članova upravnog ili izvršnog tijela OCD ili ključnog osoblja zaduženog za vođenje projekta koji se nalazi na platformi doniraj.ba.

OCD se obavezuje da primljene donacije neće koristiti da:

-krše ili potiču kršenje Zakona (uključujući pružanje podrške bilo kojoj osobi ili subjektu koji se bavi terorističkim aktivnostima), izazvati bilo kakvu privatnu naplatu ili nepravilnu privatnu korist, ili poduzimati bilo kakve druge radnje koje nisu u skladu s važećim BiH zakonima;

-da vrše promociju vjerskih ili religijskih aktivnosti;

-da vrše finansiranje političkih partija.

Intelektualno vlasništvo

FTZ zadržava sva prava i vlasništvo nad platformom doniraj.ba uključujući usluge i sadržaj koji se nalazi na istoj;

OCD daje pravo FTZ da publikuje, objavi, distribuira i promoviše sadržaje koje je OCD navela u prijavi na doniraj.ba.

U slučaju da OCD koristi vizuale FTZ ili platforme www.doniraj.ba bez znanja ili odobrenja FTZ, OCD je dužna nadoknaditi korištenje vizuala.

OCD je u obavezi naglasiti vlasništvo platforme www.doniraj.ba koja pripada isključivo FTZ u bilo kojoj komunikaciji sa internom ili eksternom javnosti.

Isplate prema OCD

Primanje donacija: donacije napravljene na projektima na web stranici se dostavljaju na račun FTZ koji je povezan sa platformom www.doniraj.ba.

Obrada donacija: Po okončanju kampanje za prikupljanje sredstava ili po Zahtjevu OCD, prikupljene donacije će se prebaciti na račun OCD sa računa FTZ tek nakon što se potpiše Ugovor o donaciji između FTZ-a i OCD-a.

Pojedinosti banke: Podaci o bankovnom računu koji su navedeni u postupku registracije na doniraj.ba će biti korišteni za izvršavanje svih budućih transakcija koje FTZ daje prema OCD. OCD je odgovorna da FTZ bude informisana o ispravnim i ažuriranim bankovnim podacima. Svaka promjena bankovnih podataka mora biti poslana putem pošte od strane ovlaštenog predstavnika OCD i to u dovoljnom vremenskom roku prije nego što se prijenos treba izvršiti.

Povrat sredstava: U slučaju da novac ne bude korišten za namjenu zbog koje je prikupljan i kako je navedeno u Ugovoru o donaciji, OCD je dužna vratiti sredstva prema FTZ, a FTZ će obavijestiti donatore o razlozima vraćanja sredstava.

Međusobna komunikacija

Ovi Uslovi korištenja izdaju se i zaključuju na bosanskom jeziku. Komunikacija između OCD i FTZ će se vršiti na bosanskom jeziku, a u iznimnim slučajevima i na engleskom jeziku. Komunikacija će biti ohrabrivana od strane FTZ, pri čemu je moguće koristiti sve raspoložive komunikacijske alate (pismo, telefon, e-pošta).